عنوان محصول
نخ و سوزن جراحی (بخیه)
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی

لیست شرکت های ارائه دهنده محصول

ردیف عنوان شرکت
1 دایراک صنعت درمان
2 سوپا
3 نسج طب کیهان
4 هورا طب خرمدره
5 نخ جراحان پارس