1403/03/09

آگهی دعوت به مجمع عمومی (نوبت اول) انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و ملزومات دارویی خرداد 1403گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی
(شماره ثبت : ۳۲-۳/۲-۱۷۷  شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۱۲۸۹۳۱)
بدین وسیله ازاعضای انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی دعوت می شود که در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

راس ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ روز چهارشنبه حضور یابند.
نشانی: تهران، یوسف آباد، بهمن بیگی (۶۴ شرقی)، پلاک ۱/۱۰، واحد ۱۲، طبقه ۴.

هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی