1403/03/09

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی
(شماره ثبت : 32-3/2-177  شناسه ملی : 14003128931)
بدین وسیله ازاعضای انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی دعوت می شود که در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

راس ساعت 14:00 لغایت 15:00 مورخ 1403/03/30 روز چهارشنبه حضور یابند.
نشانی: تهران، یوسف آباد، بهمن بیگی (64 شرقی)، پلاک 1/10، واحد 12، طبقه 4.

هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی