1401/08/14

اطلاع رسانی تصویب نامه حمایت از تولید هیات محترم وزیرانبه اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند، پیرو نامه دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، به پیوست تصویب نامه حمایت از تولید هیات محترم وزیران جهت استحضار و بهره برداری حضورتان ارسال می شود.

پیوست