1401/07/30

معرفی خدمات قابل ارائه مرکز تجاری ایران در دمشقبه اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند، پیرو نامه دریافتی از اتاق بازرگانی تهران، به پیوست خدمات قابل ارائه مرکز تجاری ایران در دمشق، جهت استحضار و بهره برداری حضورتان ارسال می گردد. 

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4

پیوست 5