1401/07/27

تعیین حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیر حضوری در کارگزاری های رسمیبه اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند، پیرو نامه دریافتی از خانه صنعت ، معدن و تجارت استان تهران، تعیین حق الزحمه های قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیر حضوری در کارگزاری های رسمی، جهت استحضار و بهره برداری حضورتان ارسال میشود.

پیوست