1401/07/27

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیونبه اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند، پیرو نامه دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون جهت استحضار و بهره برداری خدمتتان ارسال میشود.

پیوست