1401/07/27

شرابط ثبت تجهیزات پزشکی در کشور لبنانبه اطلاع کلیه اعضا محترم می رساند، پیرو نامه دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست فرم ها و شرایط ثبت تجهیزات پزشکی در کشور لبنان جهت استحضار و بهره برداری حضورتان ارسال می گردد.

پیوست