1401/06/30

گزارش (تحول بخش صنعت، معدن و تجارت) وزارت صمتبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست گزارش (تحول بخش صنعت، معدن و تجارت)  وزارت صمت، جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.
 

 

پیوست