1401/06/19

تفاهم نامه وزارت صمت با شرکت های مدیریت صادراتبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست نامه دریافتی از دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت در خصوص تفاهم نامه با شرکت های مدیریت صادرات جهت ارائه خدمات صادرات به صاحبان کسب و کار، جهت اطلاع و بهر برداری ارسال می گردد.

 

پیوست