1401/06/19

ظرفیت کارشناسی شرکت های دارای مجوز ارزشگذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست نامه ی دریافتی از دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در خصوص استفاده از ظرفیت کارشناسی شرکت های دارای مجوز ارزشگذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

 

پیوست