1401/06/19

صورتحساب الکترونیک در سامانه جامع تجارتبه اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، به پیوست نامه ی دریافتی از دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در خصوص راهنمای ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه جامع تجارت منضم به راهنمای ثبت صورتحساب الکترونیکی به همراه سایر ضمائم جهت بهره برداری و اطلاع رسانی، ارسال می گردد.

پیوست