كلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشــخاص حقوقی در صورت دارا بودن شــرایط زیر می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

  1.  تسلیم درخواست كتبی عضویت به دبیرخانه انجمن؛
  2.  تابعیت ایران؛
  3.  شاغل در صنعت تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات داروئی در حوزه فعالیت انجمن با ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأییدیه تولید کالای پزشکی (پروانه ساخت) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(به تشخیص کمیته کارشناسی پذیرش و تأیید و تصویب هیئت مدیره)؛
  4.  قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه، مصوبات، تصمیمات ارکان انجمن در چارچوب مقررات؛
  5. ارائه کارت بازرگانی یا کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان ها؛
  6.  پرداخت ورودیه برای یكبار در سال اول و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب و سالیانه؛