عنوان شرکت نام مدیر عامل
ارم کوشا علی اکبر نجفی نژاد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
07132352700 07132344400 www.eramkoosha.ir Koosha.gloves@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستکش های معاینه
2 دستكش های جراحی