عنوان شرکت نام مدیر عامل
تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم حیدر کرمانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166968503 02166968503 mbtebepars@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 ست سرم
2 ساکشن تیوب
3 میکروست
4 اسپکلوم واژینال یکبار مصرف