عنوان شرکت نام مدیر عامل
توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا دکتر محمدرضا آی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
پزشکی هسته ای
میکروبیولوژی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166581159 02166580959 www.pnpmed.com info@pnpmed.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستگاه گاما پروب
2 دستگاه تست تنفسی اوره
3 دستگاه اسپکت