عنوان شرکت نام مدیر عامل
تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) دکتر سید بهمن سبحانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
دندانپزشکی
مصرفی
مصرفی عمومی
ارولوژی و نفرولوژی
انواع سرنگ و سوزن
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02634766855 026-34996840 www.soha1.ir dabir@soha1.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 محلول های همو دیالیز
2 سرسوزن دندانپزشکی
3 سرنگ تزریق
4 سرنگ انسولین
5 سوزن فیستولا
6 سرسوزن پزشکی
7 آنژیوکت
8 ست دیالیز
9 ست سرم
10 میکروست
11 صافی دیالیز
12 محفظه بیکربنات سدیم
13 ماسک جراحی