عنوان شرکت نام مدیر عامل
تجهیز گستر تأمین سلامت عباس حبشی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
0218396 02186043065 cmy.ir88@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ بخیه (سیلک)
2 نخ بخیه (نایلون)