عنوان شرکت نام مدیر عامل
پیشتاز طب زمان بهروز حاجیان تهرانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
مصرفی
معرف های تشخیصی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02142197000 02142197007 www.pishtazteb.com info@pishtazteb.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کیتهای تشخیصی (به روش الایزا)