عنوان شرکت نام مدیر عامل
پزشکیاران امین راه سلامت (سوچرز) عبدالکریم جویائیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188546344 02188526519 info@suture-pezeshkyaran.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ و سوزن (طبیعی)
2 نخ و سوزن (طبیعی غیر قابل جذب نایلون)
3 نخ و سوزن (طبیعی غیر قابل جذبPVDF)