عنوان شرکت نام مدیر عامل
پدرام طب بندر عبداله عامری سیاهوئی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
البسه و پک های جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
07632560490 07632560499 www.ptbcompany.com pedramteb33bandar@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ بخیه (سیلک)
2 نخ بخیه (نایلون)
3 البسه بیمارستانی
4 گان
5 شان جراحی
6 ماسک جراحی