عنوان شرکت نام مدیر عامل
بهنام طب ایرانیان بهمن نژاد اکبری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی بستری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02126754161 02122576072 www.behnamteb.com bn_nejad@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 زیرانداز بیمار