عنوان شرکت نام مدیر عامل
آریا طب فیروز بهروز سبکدست نودهی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
ارولوژی و نفرولوژی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02176251437 02176251437 www.arya-teb.com info@arya-teb.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 تصفیه آب دیالیز
2 دستگاه همودیالیز