عنوان شرکت نام مدیر عامل
نانو افزار تراشه طناز زبهیده
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
آزمایشگاهی
دندانپزشکی
ملزومات دارویی
تجهیزات
تجهیزات برق اضطراری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
88556930 88556931 www.nanaoafzar.com info@nanoafzar.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باطری یو پی اس