عنوان شرکت نام مدیر عامل
آروند فن پارس آرین دلداری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
تجهیزات
کاغذ و بسته بندی مدیکال
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188562132 02188099459 www.arvandfan.com info@arvandfan.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پاکت بسته بندی استریل
2 رول بسته بندی استریل
3 ماسک یکبار مصرف
4 البسه بیمارستانی
5 ماسک جراحی
6 اتوکلاو دندانپزشکی نوع B