عنوان شرکت نام مدیر عامل
والا درمان امیر کبیر رحیم فتوره چی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
91070011 www.valadarman.com info@valadarman.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اکسیژن ساز (مرکزی)
2 ونتیلاتور (بخش مراقبت های ویژه)
3 دستگاههای بیهوشی
4 سیستم هوای فشرده مدیکال
5 اکسیژن ساز پرتابل
6 دستگاه فشار جریان هوای مثبت دائمی (CPAP)
7 دستگاه فشار جریان هوای مثبت دائمی (BiPAP)