عنوان شرکت نام مدیر عامل
نوید آسایش پارسیان شهاب شایان آرانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
88207824 88207825 www.pulsarlaser.ir sales@pulsarlaser.ir

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستگاه لیزر دایود دندانپزشکی