عنوان شرکت نام مدیر عامل
پوشش طب مانی جواد یوسفیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی عمومی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
087-33383070 087-33384322 www.maniteb.com www.maniteb.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پک های جراحی
2 گان