عنوان شرکت نام مدیر عامل
ژیوان زیست فناوری روژه محمد باقر محمودی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
مصرفی
مصرفی آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03537237122 rojetechnologies.com rojetechnologies@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کیتهای تشخیصی (به روش سریع و لاتکس)
2 کیت های تشخیصی آنزیمی