عنوان شرکت نام مدیر عامل
دانش طب امروز شروین درخشانیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
مصرفی
کنترل عفونت و بهداشت محیط
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
021-88930927-9 021-88930927-9 www.dta-med.com info@dta-med.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 استریلایزر پلاسما
2 سانتریفیوژ جدا سازی آمالگام