عنوان شرکت نام مدیر عامل
آتا طب سان پوریا ابوالفضل یزدی پوران
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
ایمپلنت های طب ورزشی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02144473204 02144892672 www.atateb.ir abyazdipouran@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پیچ ارتوپدی
3 سیستم ثابت سازی ستون فقرات خلفی
4 سیستم ثابت سازی خلفی گردنی
5 مفصل مصنوعی زانو
6 جایگزین جسم مهره ای
7 کیج های کمری و گردنی
8 وسیله باز سازی رباط صلیبی