عنوان شرکت نام مدیر عامل
بوشهر پلاست کار جواد فروغی فرد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
07733443700-15 07733447704 www.bfpig.com info@dfpig.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 چسب زینک اکساید
2 چسب زخم انگشتی
3 چسب خنک کننده پیشانی