عنوان شرکت نام مدیر عامل
آتیلا ارتوپد علی تحسری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
ایمپلنت های طب ورزشی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188036972 02188046666 info@attilaortho.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پیچ ارتوپدی
3 لوازم جراحی ستون فقرات