عنوان شرکت نام مدیر عامل
پالیز طب شفق علیرضا حسین زاده
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی عمومی
مصرفی قلبی
تصویربرداری و تجهیزات جانبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188732070 02188740723 www.palizteb.com info@Palizteb.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پد الکلی
2 ژل لوبریکنت
3 ژل الکترود
4 ژل اولتراسونیک
5 ماسک جراحی