عنوان شرکت نام مدیر عامل
اکسیر سازه رازی سید یحیی سرخوش
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
تجهیزات
تجهیزات ثابت آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02155951947 02143857898 www.exirsaze.ir ExirSaze@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اولترا فریزر
2 لوپ استریلایزر