عنوان شرکت نام مدیر عامل
کیمیا ژن پژوه پارس وحید فهیمی اسکوئی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
تجهیزات
تجهیزات ثابت آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02177053992 02177053993 www.kimiagene.com info@kimiagene.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 هود شیمیایی
2 بن ماری جوش
3 انکوباتور
4 شیکر لوله پزشکی