عنوان شرکت نام مدیر عامل
فن آوری روز آزمون حمید رضا بشیری
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
مصرفی
مصرفی آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02166903901 داخلی 116 www.roozazmoon hamidreza.bashiry@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 خون کنترل
2 محلول های دستگاه خودکار شمارنده سلولی