عنوان شرکت نام مدیر عامل
آترا ارتوپد ارومیه خانم فاطمه میرزائی اسکوئی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
فیکساتورهای خارجی استخوان
ایمپلنت های استخوانی پا
تلفن فکس وب سایت ایمیل
04432230599 04432239597 www.atraorthoped.com bager_mb@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پیچ ارتوپدی
2 پلاک ارتوپدی
3 ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
4 اکسترنال فیکساتور