عنوان شرکت نام مدیر عامل
ابزار پزشکی اطلس بن طب رسول پاک زاد
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
ایمپلنت استخوانی تروما
تلفن فکس وب سایت ایمیل
04134328057 04134329052 www.atlasboneteb.com boneteb@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پیچ ارتوپدی
2 پلاک ارتوپدی
3 پین ارتوپدی