عنوان شرکت نام مدیر عامل
طنین پرداز پاسارگاد سمیرا کوشکستانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
گوش و حلق و بینی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
86035142 86034218 www.taninpardazco.com taninpardazpasargad@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 محرک الکتریکی شنوایی