عنوان شرکت نام مدیر عامل
هلال طب محمدرضا حاجی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
تلفن فکس وب سایت ایمیل
0213314554 02133826553 helal_teb@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کیسه ادرار