عنوان شرکت نام مدیر عامل
هورطب عطااله اسکندری منجیلی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02835225758 02435582054 www.hurteb.com hur_teb@yahoo.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ بخیه (سیلک)
2 نخ بخیه (کاتکوت)
3 نخ بخیه (نایلون)
4 سوزن جراحی