عنوان شرکت نام مدیر عامل
هوایار ساره نوروزی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188202424 02188202425 www.havayar.com info@havayar.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 سیستم هوای فشرده مدیکال
2 اکسیژن ساز