عنوان شرکت نام مدیر عامل
نسج طب کیهان بهرام مازندرانی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی جراحی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188515657 02188514647 www.tebkeyhan.com info@tebkeyhan.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 نخ و سوزن جراحی (بخیه)
2 نخ بخیه (سیلک)
3 نخ بخیه (کاتکوت)