عنوان شرکت نام مدیر عامل
موقوفه دانش سلامت کوثر حمیدرضا محمدی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ایمپلنت استخوانی تروما
ایمپلنت های استخوانی ستون فقرات
ایمپلنت استخوانی فک و صورت و جمجمه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
07132343345 07132343345 www.kosarmedical.com info@kosarmedical.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پلاک ارتوپدی
2 پیچ ارتوپدی
3 نیل ارتوپدی