عنوان شرکت نام مدیر عامل
من امیر هاشمی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
آزمایشگاهی
مصرفی
تجهیزات
معرف های تشخیصی
ملزومات آزمایشگاهی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188954156 02188960464 www.mancompany.com j.nouri@mancompany.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کیت های تشخیصی بیوشیمی
2 کیت های تشخیصی توکسیکولوژی
3 کیت های تشخیصی هورمونی
4 کیت های تشخیصی آنزیمی
5 انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانتر هماتولوژی