عنوان شرکت نام مدیر عامل
مدی تک سیس دکتر رامبد حاجی پور
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
ارولوژی و نفرولوژی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122074001 02122073101 info@iranesrd.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 صافی دیالیز
2 سوزن فیستولا
3 ست لوله رابط دیالیز