عنوان شرکت نام مدیر عامل
گوهر شفا احمد ساکی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
مصرفی پلیمری
مصرفی قلبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02143000010 02143000010 www.goharshafa.com info.co@goharshafa.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 لوله رابط آنژیوگرافی
2 چست تیوب
3 سوند دبل جی
4 آمپلاتز شیت
5 ست تزریق داروهای شیمی درمانی
6 سوند حالب
7 گاید وایر