عنوان شرکت نام مدیر عامل
فرسار تجارت محمود اسمعیلی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
مراقبت های ویژه
بستری
تجهیزات گازهای طبی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122354916 02122356774 www.farsar.com farsar@farsar.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 کنسول بالای تخت بیمار
2 فلومتر اکسیژن
3 اکسیژن ساز (مرکزی)
4 ژنراتور هوای فشرده پزشکی
5 فشار شکن پنوماتیک
6 چراغ سیالتیک
7 اتلت گازهای طبی
8 شیرهای کنترل گازهای طبی
9 ساکشن دیواری
10 ستون سقفی اتاق های عمل و بخشهای ویژه