عنوان شرکت نام مدیر عامل
فراز مهر اصفهان مسعود محمودیان
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
دندانپزشکی
تجهیزات
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تجهیزات کلینیکی دندانپزشکی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03152373903 03152373167 www.farazmehrco.com info@farazmehrco.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 اتوکلاو دندانپزشکی نوع B
2 آمالگاماتور
3 جرم گیر اولتراسونیک
4 لایت کیور
5 صندلی دندانپزشکی
6 یونیت دندانپزشکی